#καιρος

wherever you are, be all there

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

if you act the same way they did, then what is the difference between you and them

Αθήνα 13/6/2020 ημέρα Σάββατο